Algemene voorwaarden

Laatste update april 2024

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Leon, een handelsnaam van Anotherbrick BV. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offerte

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra Leon de door de opdrachtgever getekende offerte in zijn bezit heeft. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

De opdrachtgever heeft het recht op correctie van het geleverde resultaat zolang deze overeenstemt met de originele briefing en bijhorende offerte. Fundamentele wijzigingen ten opzichte van de originele briefing worden extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

Tenzij in de bijzondere voorwaarden op de factuur anders wordt bepaald gelden de volgende afspraken met betrekking tot auteursrechten:

4.1 Op het ogenblik dat de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald draagt Leon alle vermogensrechten op de auteursrechtelijk beschermde werken, die tot stand zijn gebracht in het kader van de uitvoering van de opdracht (hierna ‘het werk’) over aan opdrachtgever. Deze overdracht geldt voor de volledige duur van het auteursrecht en voor de gehele wereld.

4.2 Door de in art. 4.1 vermelde overdracht van de auteursrechten op het werk verwerft de opdrachtgever het recht om in het kader van haar activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:

(I) Het recht het werk te reproduceren in een onbeperkt aantal exemplaren, door alle technieken en op alle dragers;

(II) Het recht het werk te verspreiden en mee te delen aan het publiek door alle technieken, met inbegrip van de kabel, de satelliet, Internet en alle vormen van computernetwerken;

(III) Het recht het werk te (laten) vertalen in alle talen;

(IV) Het recht het werk te (laten) bewerken of wijzigen door alle technieken;

4.3 De vergoeding voor de overdracht van de hiervoor bepaalde vermogensrechten en voor elk van de hierboven opgesomde exploitatiewijzen is inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering van de opdracht.

4.4 Leon die het werk tot stand heeft gebracht, behoudt het recht om het werk te gebruiken voor diens eigen promotie.

4.5 Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Leon, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de in de opdracht geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van invordering, volledig zijn voldaan.

4.6 De intellectuele eigendomsrechten van Leon op materialen en werken die:

(I) bestonden vóór de aanvangsdatum (of verbeteringen of afgeleiden zijn van zulke voorafbestaande materialen en werken) of

(II) onafhankelijk van de opdracht ontwikkeld werden door Leon, blijven eigendom van Leon (tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen).

Artikel 5. Hosting

Tenzij anders overeengekomen bij bestelling/opdracht, worden hostingovereenkomsten standaard aangegaan voor de duur van één jaar, ook al zijn de tarieven uitgedrukt per maand. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste twee maanden voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen. In geen geval is Leon aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Leon kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen.

Artikel 6. Wederzijdse vertrouwen

Leon verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen. Leon neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever De opdrachtgever zal zonder toestemming van Leon aan derden geen mededelingen doen over offertes van Leon, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 7. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde producten en diensten te controleren op mogelijke onvolmaaktheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Leon tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 8. Facturering

Leon factureert bij oplevering van de finale diensten en producten. Als de correcties waarvan sprake in artikel 3, langer op zich laten wachten dan 15 dagen, door verzuim van de opdrachtgever, heeft Leon het recht om het volledige bedrag te factureren alvorens correcties plaatsvonden. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Leon het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Leon heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Klachten binnen zeven dagen

Klachten dienen per aangetekend schrijven bevestigd te worden binnen zeven dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde werk niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Artikel 10. Betalingsmodaliteiten

10.1 De facturen zijn netto betaalbaar op de vervaldag. Bij aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of bij aanvang van de uitvoering van de opdracht kan Leon een voorschotfactuur van maximaal 30% van de in de offerte vermelde prijs uitsturen.

10.2 Betaalde (voorschot)facturen worden noch gecrediteerd, noch terugbetaald in geval van annulatie van de opdracht door de opdrahctgever.

10.3 Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn. Alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het volledige factuurbedrag met een minimum van 75 Euro en onverminderd het recht van Leon om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere geleden schade. De door Leon gemaakte inningskosten teneinde betaling te bekomen van de onbetaald gebleven facturen zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend.

10.4 Indien de opdrachtgever handelt als consument, is art. 10.3 niet van toepassing. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal Leon de opdrachtgever een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de opdrachtgever niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de wettelijke referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de opdrachtgever werd verstuurd, alsook met een forfaitaire vergoeding van:

• 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

• 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

• 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

10.5 De laattijdige betaling van één factuur maakt de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

10.6 Bij niet- of laattijdige betaling houdt Leon zich het recht voor om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Artikel 11. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Leon de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 12. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Leon het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde voorzieningen en materialen, en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 13. Overmacht

In geval van overmacht zoals een natuurramp, brand, staking, technische panne… (geen limitatieve opsomming) is Leon gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege te verbreken, of de uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de omstandigheden, en dit zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 14. Rechtbank van Antwerpen

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgisch Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 april 2023.

Copyright 2024 Leon Agency